ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ КОСМЕТИЧНИХ ПОСЛУГ ТА ПОСЛУГ САЛОНУ КРАСИ

Будинок краси «Body and soul» (надалі іменується «Виконавець») та фізична особа, яка звернулася до Виконавця для отримання косметичних послуг (надалі іменується «Клієнт»), разом іменовані як «Сторони», а кожна окремо — «Сторона», уклали цей договір про нижченаведене.

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Відповідно до ст.ст. 633, 634, 641 Цивільного кодексу України цей Договір є публічним Договором (публічною офертою), що містить всі істотні умови надання Виконавцем косметичних послуг та послуг салону краси та пропонує необмеженому колу фізичних осіб (Клієнтам) отримати косметичні послуги та послуги салону крси на умовах, визначених цим Договором.

1.2. Умови цього Договору встановлюються однаковими для всіх Клієнтів, крім тих, кому законодавством України надані відповідні пільги в разі їх наявності.

1.3. Виконавець не має права відмовитися від укладення цього Договору за наявності у нього можливості (в тому числі технічної, кадрової, організаційної тощо) надати Клієнту косметичні послуги.

1.4. Договір є обов’язковим для виконання Виконавцем з моменту його оприлюднення на веб-сайті Виконавця.

1.5. Клієнт вважається ознайомленим з Договором в момент укладання Договору.

1.6. Зміни до цього Договору вносяться Виконавцем в односторонньому порядку та оприлюднюються на веб-сайті Виконавця та на паперових носіях в салоні краси Виконавця (на рецепції та/або в Куточку споживача). В разі виявлення розбіжностей між умовами цього Договору, оприлюдненими на веб-сайті Виконавця та на паперових носіях в салоні краси Виконавця, пріоритет має примірник на паперових носіях.

1.7. У випадку внесення змін до цього Договору (в тому числі в разі введення нових тарифів на Послуги) Виконавець зобов’язаний повідомити Клієнтів про це за 14 днів до передбачуваної дати впровадження змін та/або введення нових тарифів шляхом розміщення оголошення на веб-сайті та на рецепції в приміщенні салону краси. 1.8. У разі незгоди Клієнта зі змінами, внесеними до Договору, такий Клієнт зобов’язаний розірвати Договір у тижневий строк з моменту, коли він дізнався чи міг дізнатися про зміни. Продовження користування Послугами свідчить про згоду Клієнта з внесеними до Договору змінами.

1.9. Виконавець підтверджує, що має всі необхідні дозволи на здійснення господарської діяльності на ринку індустрії краси, пов’язаної з виконанням цього Договору, і несе відповідальність в разі порушення прав Клієнта в процесі виконання Договору і реалізації Послуг.

1.10. У разі, якщо законодавством України встановлено норми, які суперечать цьому Договору, перевагу при застосуванні матимуть відповідні норми законодавства України.

 

 1. ТЕРМІНИ, ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

 

В цьому Договорі нижченаведені терміни, поняття і визначення вживаються у такому значенні:

2.1. Косметична послуга – певна дія або сукупність дій, які здійснюються працівниками Виконавця в салоні краси Виконавця з метою покращення зовнішності та задоволення естетичних потреб Клієнта.

2.2. Клієнт – фізична особа, яка звернулася до салону краси Виконавця для отримання косметичних послуг та уклала з Виконавцем договір про надання таких послуг. У разі, якщо споживачем Послуг є малолітня або недієздатна особа, права та обов’язки, що передбачені цим Договором для Клієнта, набуває законний представник такої особи.

2.3. Салон краси – салон, створений Виконавцем та розташований за адресою: проспект Центральний, 85А/7, Миколаїв, Миколаївська область, 54000 та вулиця Львівська, 15 Б, Одеса, Одеська область, 65106

2.4. Веб-сайт Виконавця – веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою https://bodyandsoul.org.ua/, яка є офіційним джерелом інформування Клієнтів про Виконавця та послуги, що ним надаються.

2.5. Майстер – працівник Виконавця, який надає косметичні послуги Клієнту в салоні краси Виконавця.

2.6. Правила — Правила перебування та обслуговування Клієнтів в салоні краси Виконавця, затверджені Виконавцем та обов’язкові до виконання Клієнтом, з якими Клієнт зобов’язаний ознайомитися до укладення договору.

 

 1. АКЦЕПТУВАННЯ ДОГОВОРУ

 

3.1. Клієнт, при усному або письмовому зверненні за отриманням косметичних послуг до Виконавця, приймає (акцептує) всі умови цього Договору, а дата першого звернення за згодою Сторін вважається датою укладення цього Договору. Додатковим доказом укладення цього Договору може бути вчинення Клієнтом підтверджуючих дій: оплата рахунку тощо.

3.2. Дата першого звернення Клієнта до Виконавця за згодою Сторін вважається датою укладення цього Договору. Клієнт вважається ознайомленим з Договором в момент укладання Договору.

3.3. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а рівно всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання даного Договору відповідно до його умов.

3.4. Укладаючи Договір, Клієнт автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень Договору та всіх можливих додатків до Договору.

3.5. Перед записом кожний Клієнт зобов’язаний ознайомитися з умовами цього Договору, тарифами на Послуги, що розміщені (оприлюднені) на офіційному веб-сайті Виконавця та в Куточку (папці) споживача.

3.6. Всі умови Договору, викладені в цій Публічній оферті, є обов’язковими для Сторін. Якщо Клієнт не згодний з умовами Договору, він не має права укладати цей Договір.

3.7. Виконавець на письмову вимогу Клієнта надає йому завірену підписом уповноваженої особи Виконавця письмову форму цього Договору.

 

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 

4.1. Виконавець зобов’язується за дорученням та погодженням Клієнта надати останньому (чи особі, в інтересах якої укладено цей Договір) одну або декілька платних косметичних послуг з Переліку косметичних послуг Виконавця (далі – Послуги), а Клієнт зобов’язується прийняти та оплатити Послуги на умовах, визначених цим Договором.

4.2. Обсяги, вид, вартість та строки надання Послуг визначаються з урахуванням бажань Клієнта та технічних можливостей Виконавця.

 

 1. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

 

5.1. Послуги надаються в салоні краси Виконавця відповідно до Правил, з використанням дозволеного обладнання, виробів та матеріалів.

5.2. Послуги надаються за попереднім записом, який здійснюється за телефоном. Надання Послуг без попереднього запису можливо виключно у випадках відсутності попереднього запису на цей час інших Клієнтів. Дата та час надання кожної Послуги погоджується Виконавцем та Клієнтом в усній або письмовій формі.

5.3. Дату та час надання кожної Послуги може бути змінено з ініціативи Клієнта до настання строку надання такої Послуги.

5.4. У разі запізнення Клієнт зобов’язаний заздалегідь попередити про це Виконавця. У разі запізнення, що призвело до зміщення графіку, Клієнту призначається інший час візиту на розсуд Виконавця.

5.5. Дату та час надання кожної Послуги може бути змінено з ініціативи Виконавця у разі:

5.5.1. Якщо стан здоров’я Клієнта перед початком надання Послуги унеможливлює її надання або значним чином збільшує ризики виникнення ускладнень, загрози життю чи здоров’ю Клієнта або інших тяжких чи негативних наслідків.

5.5.2. Виникнення обставин непереборної сили, які унеможливлюють надання Послуги Виконавцем.

5.6. Виконавець не має права розголошувати третім особам інформацію про Клієнта, яка стала відома у зв’язку із виконанням цього Договору, крім випадків, передбачених законодавством України.

 

 1. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

 

6.1. Послуги оплачуються Клієнтом в день надання Послуги шляхом післяоплати.

6.2. Послуги оплачуються Клієнтом одним із нижченаведених способів за вибором Клієнта:

(а) оплата рахунків Виконавця за безготівковим розрахунком;

(б) оплата за допомогою платіжної картки з використанням платіжного пристрою банку Виконавця;

(в) оплата готівкою в касу Виконавця.

6.3. Вартість Послуг, що надаються за цим Договором, визначається відповідно до їх обсягу та затверджених Виконавцем цін на Послуги.

6.4. Клієнту може надаватися знижка на вартість Послуги, розмір якої визначається в порядку, встановленому Виконавцем.

6.5. Клієнт здійснює попередню оплату Послуги в розмірі повної вартості Послуги. Вартість Послуг, сплачених Клієнтом як попередня оплата, не може бути переглянута Виконавцем у разі зміни тарифів на Послуги та встановлюється відповідно до тарифів, діючих на день оплати.

6.6. Якщо в процесі надання Послуг виникає потреба в їх коригуванні (наданні додаткових послуг), то відповідному коригуванню піддається і остаточна вартість Послуг за Договором. Такі зміни Сторони узгоджують до моменту надання додаткових або змінених Послуг. Клієнт має право відмовитися від коригування Послуг та продовжувати отримувати Послуги Виконавця.

6.7. Якщо з вини Виконавця Послуги надаються не в повному обсязі, вартість ненаданих та сплачених Послуг відшкодовується Клієнту протягом трьох робочих днів з моменту звернення Клієнта із відповідною заявою.

6.8. Загальна вартість Послуг за цим Договором визначається сумарною вартістю всіх наданих Клієнту Послуг.

6.9. Клієнту не повертається сума оплати за надані Виконавцем Послуги.

 

 1. ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ ПОСЛУГ

 

7.1. Приймання-передача наданих Послуг здійснюється в усній формі чи на вимогу Виконавця або Клієнта шляхом оформлення Акту приймання-передачі наданих послуг (далі – Акт), який складається Виконавцем в двох примірниках та надається Клієнту для підписання.

7.2. Клієнт зобов’язаний підписати обидва примірника Акту або надати письмову мотивовану відмову від його підписання.

7.3. У разі якщо Клієнт не надав письмову мотивовану відмову від підписання Акту Послуга вважається належним чином наданою Виконавцем та належним чином прийнятою Клієнтом.

7.4. За наявності письмової мотивованої відмови від підписання Акту Виконавець протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів розглядає таку відмову та в письмовій формі повідомляє Клієнта про результати розгляду.

7.5. Якщо Клієнту надано декілька Послуг, Виконавець має право скласти один Акт в двох примірниках, в якому зазначити весь перелік наданих Послуг.

 

 1. ПРАВА СТОРІН

 

8.1. Клієнт має право:

8.1.1. Приєднатися до цього Договору на запропонованих Виконавцем умовах.

8.1.2. До моменту замовлення косметичних послуг отримати повну інформацію про косметичні послуги, які надаються Виконавцем.

8.1.3. Узгодити з Виконавцем орієнтовану вартість Послуг.

8.1.4. Отримати Послуги належної якості.

8.1.5. Отримувати достовірну та повну інформацію про можливі ускладнення та ризики (в тому числі для життя та здоров’я) при наданні Послуг.

8.1.6. Отримувати достовірну та повну інформацію про протипоказання при наданні Послуг.

8.1.7. Звернутися до Виконавця з пропозиціями, заявами, відгуками тощо щодо наданих Послуг.

8.1.8. Відмовитись від отримання Послуги (частини Послуги) в будь-який момент дії Договору, але при цьому кошти за таку Послугу (частину Послуги) не повертаються.

8.2. Виконавець має право:

8.2.1. Проводити акції, надавати знижки та додаткові пільги на Послуги.

8.2.2. Вносити зміни до цього Договору, а також до переліку Послуг, змінювати ціну кожної Послуги.

8.2.3. Отримувати, зберігати та використовувати інформацію про Клієнта відповідно до вимог законодавства України про захист персональних даних.

8.2.4. Отримувати оплату за надані Послуги в порядку, передбаченому цим Договором.

8.2.5. Вести фото та/або відео фіксацію процесу надання Послуг та в подальшому використовувати знеособлені результати такої фіксації в рекламних, маркетингових, навчальних та інших цілях, що не суперечать законодавству України.

8.2.6. Перенести візит у випадку непередбаченої відсутності майстра або призначити іншого майстра для надання косметичних послуг за згодою Клієнта.

8.2.7. В разі запізнення Клієнта в односторонньому порядку змінити строк надання Послуг або відмінити надання таких Послуг.

8.2.8. Здійснювати аудіозапис телефонних розмов з Клієнтом.

8.2.9. Не починати (або призупинити) надання Послуг у випадках:

(а) перебування Клієнта у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння або в іншому хворобливому стані, що перешкоджає наданню якісних Послуг;

(б) неприбуття Клієнтом у встановлені дату та час для отримання відповідних Послуг;

(в) при неоплаті Клієнта Послуг;

(г) порушення Клієнтом Правил перебування та обслуговування клієнтів

 

 1. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

 

9.1. Клієнт зобов’язаний:

9.1.1. До укладання Договору ознайомитися з тарифами Виконавця, Правилами, гарантійними зобов’язаннями.

9.1.2. Вчасно прибути до салону краси Виконавця в дату та час надання Послуг.

9.1.3. Не пізніше ніж за 24 години повідомити по телефону Виконавця про неможливість явки на запланований прийом.

9.1.4. Під час перебування на території Виконавця неухильно дотримуватися Правил.

9.1.5. Приймати надані Послуги належної якості та підписувати Акти.

9.1.6. Оплачувати вартість Послуг в порядку та на умовах, визначених цим Договором.

9.2. Виконавець зобов’язаний:

9.2.1. Надати Послуги і розрахунку вартості, узгодженими Сторонами.

9.2.2. Забезпечити надання Клієнту всіх необхідних Послуг, передбачених Договором.

9.2.3. Інформувати Клієнта про обставини, що можуть виникнути та привести до збільшення обсягу надання Послуг, про можливі ризики, що можуть виникнути в ході надання Послуг.

9.2.4. На вимогу Клієнта надавати інформацію про режим роботи Виконавця, умови та порядок надання Послуг.

9.2.5. Дотримуватися абсолютної конфіденційності інформації про Клієнта.

9.2.6. Використовувати косметичні засоби та вироби, дозволені для використання в України.

 

 1. ЯКІСТЬ ПОСЛУГ

 

10.1. Послуги надаються працівниками Виконавця, які мають відповідну спеціальну освіту і відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам відповідно до законодавства України. Певні види Послуг можуть надаватися різними майстрами Виконавця.

10.2. Якість наданих Послуг повинна відповідати вимогам законодавства України.

10.3. Послуги повинні бути безпечними для здоров’я Клієнта.

 

 1. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ КЛІЄНТА

 

11.1. Обробка персональних даних за цим Договором необхідна виключно для внесення персональних даних Клієнтів до локальної інформаційної системи Виконавця.

11.2. Виконавець зобов’язується забезпечити конфіденційність та безпеку персональних даних Клієнта під час їх обробки. Працівники Виконавця здійснюють обробку персональних даних Клієнта виключно у зв’язку з виконанням їхніх професійних обов’язків та зобов’язуються не допускати розголошення персональних даних, які їм були довірені або стали відомі у зв’язку з виконанням професійних, службових та трудових обов’язків.

11.3. Приєднанням до цього договору Клієнт надає Виконавцю згоду на збір, обробку та використання персональних даних Клієнта в обсязі та способами, передбаченими чинним законодавством України, а також на внесення своїх персональних даних до локальної інформаційної системи Виконавця.

11.4. Клієнт надає згоду на використання Виконавцем наданих ним контактних даних з метою інформування Клієнта, здійснення зв’язку із Клієнтом; для надіслання повідомлень інформаційного та (або) рекламного характеру; надсилання повідомлень, текст яких може містити персональну та конфіденційну інформацію про Клієнта. За письмовою заявою Клієнта контактні дані останнього виключаються зі списку адресатів для інформаційних та рекламних повідомлень.

 

 1. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

 

12.1. Конфіденційною за цим Договором визнається інформація про факт звернення Клієнта за отриманням косметичних послуг до Виконавця, перелік наданих Послуг, а також інша інформація, яка відповідно до чинного законодавства є конфіденційною інформацією (інформацією з обмеженим доступом).

12.2. Сторони беруть на себе зобов’язання щодо дотримання конфіденційності інформації, отриманої під час виконання Сторонами положень даного Договору.

 

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

 

13.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань Сторони несуть відповідальність згідно з діючим законодавством України та цим Договором.

13.2. Клієнт відповідає за виконання рекомендацій майстра, своєчасну оплату наданих Послуг.

13.3. Виконавець відповідає за якість та безпеку наданих Послуг.

13.4. Виконавець звільняється від відповідальності за результат наданих Послуг та за шкоду, заподіяну Клієнту, у випадках:

13.4.1. невиконання Клієнтом рекомендацій майстра;

13.4.2. відмови Клієнта від отримання косметичних послуг та/або дострокового розірвання Договору;

13.4.3. несвоєчасного повідомлення Клієнтом майстра про ускладнення, що виникли під час дії Договору;

13.4.4. виникнення алергії щодо косметичних засобів та виробів, дозволених до застосування, про яку Клієнт знав, але не повідомив Виконавця.

 

 1. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

 

14.1. Виконавець звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна, військові дії, громадські заворушення, страйк, терористичні дії або акти, антитерористичні операції, пожежі, удари блискавки, вибухи, відсутність електричної енергії, перебої в постачанні природного газу або питної води, поломка обладнання або устаткування, тимчасова непрацездатність майстрів або інших працівників Виконавця тощо).

14.2. Клієнт звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладення Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна, військові дії, громадські заворушення, страйк, терористичні дії або акти, антитерористичні операції, пожежі, удари блискавки, вибухи).

14.3. Сторона, що не може виконувати зобов’язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону.

 

 1. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

 

15.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов’язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

15.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку відповідно до законодавства України.

 

 1. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ

 

16.1. Цей Договір набирає чинності з дати укладення та діє безстроково, до його припинення будь-якою зі Сторін в порядку, встановленому Договором.

16.2. Положення щодо конфіденційності, визначені цим Договором, діють безстроково.

16.3. Дія цього Договору може бути достроково припинена в наступних випадках:

16.3.1. За взаємною згодою Сторін, шляхом укладення Додаткової угоди про припинення Договору.

16.3.2. За ініціативою Клієнта шляхом подання Виконавцю письмової заяви не пізніше ніж за 10 днів до передбачуваного дня розірвання Договору. Договір вважається розірваним з дати, що зазначена в заяві.

16.3.3. За ініціативою Виконавця у випадках порушення Клієнтом умов Договору та (або) Правил. Виконавець письмово інформує Клієнта про причини відмови від Договору та дату, з якої Договір вважатиметься розірваним. За відсутністю зв’язку з Клієнтом повідомлення про розірвання Договору надсилається листом за адресою, яка вказана в Договорі. Договір є розірваним з дати, що зазначена в повідомленні Виконавця.

16.4. Клієнт розуміє і погоджується з тим, що вся інформація, яка розміщується на Інтернет ресурсах Виконавця, носить лише інформаційно-рекомендаційний характер та не може трактуватися як вказівка до її застосуванні по відношенню до особи Клієнта.

16.5. Правила перебування та обслуговування Клієнтів, діючі тарифи на косметичні послуги Виконавця затверджуються Виконавцем і розміщуються на веб-сайті, а також в Куточку споживача салону краси Виконавця та надаються для ознайомлення на першу вимогу Клієнта.

16.6. На всіх документах, що пов’язані з укладенням та виконанням цього Договору, які передбачають підписання їх Клієнтом, поряд з підписом Клієнт обов’язково власноруч зазначає свої прізвище та ініціали.

 

 1. ПОКУПКА І ДОСТАВКА ПОДАРУНКОВИХ СЕРТИФІКАТІВ

 

17.1. Достава Товару здійснюється на території України та на територію будь-якої іноземної країни, окрім РФ та Білорусі, на адресу, вказану клієнтом при оформленні замовлення.

17.2. Доставка товару здійснюється поштово-логістичними компаніям Нова Пошта, Укрпошта, MeestExpress та іншими доступними компаніями в час замовлення. Оплата замовлень здійснюється післяплатою у кур’єра або на відділенні при отриманні. Вартість доставки докладно описана на сторінці сайту в розділі “Вартість доставки«.

17.3. Термін доставки складає до 4-х робочих днів, рахуючи від дати оформлення Замовлення Клієнтом.

17.4. Клієнти можуть отримати доступ до цих Правил і в будь-який час за посиланням, розташованим на головній сторінці сайту https://bodyandsoul.org.ua/ завантажити його і роздрукувати. Підтвердженням здійсненої угоди Купівлі-Продажу Товарів є відправка Замовлення, Клієнту за вказаною електронною адресою.

17.5. Ціни на Товари вказані в українській валюті (гривня).

17.6. Замовлення оплачується передплатою на рахунок Магазину або післясплатою (готівкою при отриманні).